This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

over de grens - verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland

autonoom centrum, maart 2004

# Nawoord

We hopen met 'Over de grens ' duidelijk te hebben gemaakt dat met de verwijderingen van vluchtelingen en migranten een zoveelste grens overschreden is op een weg die leidt naar…tja, waar naartoe eigenlijk? Duidelijk is dat op deze weg keer op keer een stap gezet wordt die verder afdwaalt van idealen over een betere wereld die velen hebben vanuit politieke en/of geloofsovertuiging.
Het 'probleem ' migratie wordt vooral behandeld binnen een kwa tijd en geografie (nationale en Europese grenzen) begrensd kader. Een probleem dat via papier (notities) op schrijftafels van ambtenaren opgelost zou worden.

Wij willen de migrant centraal stellen, deze laat zich niet terugbrengen tot abstracte cijfers en categorieën. Migratie zien we als gevolg van problemen die geplaatst moeten worden in een ruim tijdsbestek en niet geografisch afgebakend.
Steeds meer mensen stappen van de huidige weg af en slaan een andere richting in. Een richting waarin we hopen ook jou tegen te komen.

Autonoom Centrum

next page