This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

over de grens - verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland

autonoom centrum, maart 2004

# Colofon

Dank aan Jelle van Buuren (Eurowatch, gastschrijver van verwijderen op z'n Europees), Mieke Rang (DocuCongo), Wil van der Schans (buro Jansen & janssen), Willem de Haan (onderzoeksjournalist), Elizabeth Venicz, Loek Razoux Schultz, Amber te Velde, Robert-Jan Hooyschuur, Roeline Knottnerus, Paul Keller, Caroline Moore en vele vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren.

ISBN 90-804556-4-4 NUGI 664

Amsterdam, februari 2004

Samengesteld en uitgegeven door
Autonoom Centrum
Bilderdijkstraat 165-f
1053 KP Amsterdam
tel. 020 612 61 72
fax. 020 616 89 67
ac@autonoomcentrum.nl
www.autonoomcentrum.nl
Bijdragen zijn welkom op
postbank 6131418 tnv Stichting Afval Amsterdam

Ontwerp: Katja Vercouteren (print) & Paul Keller (web)
Druk: PrimaveraQuint

Deze publicatie is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Kerkinactie (Protestantse Kerken in Nederland), de Haëlla Stichting, de Commissie PIN (Konferentie Nederlandse Religieuzen), XminY Solidariteitsfonds, Emmaus Haarzuilens, Diakonie der Hervormde Gemeente Amsterdam en de donateurs van het Autonoom Centrum.

# Bestellen

Om een exemplaar van over de grens te bestellen stort 10 euro op girorekening 6131418 tnv St. Afval Amsterdam ovv 'boek' plus je postadres.

next page