meer informatieFotos en gegevens van de contoleurs

Artikelen over zoeklicht

Klachten
Adressen

Zoeklicht in oud-west van dag op dag

Ontwikkelingen in juli en augustus 1999

Dinsdag 15 juni 1999

Maandag 14 juni 1999

Vrijdag 11 juni 1999

Donderdag 10 juni 1999

Woensdag 9 juni 1999

Dinsdag 8 juni 1999

Maandag 7 juni 1999

Laatste ontwikkelingen
Zoeklicht dagboek


Ontwikkelingen in juli en augustus 1999

• Bijeenkomst met Amsterdamse gemeenteraad, de verantwoordelijke wethouder en de ambtenaren van Zoeklicht
Op vrijdagavond 2 juli 1999 vond er bij het Autonoom Centrum een bijeenkomst plaats met leden van de Amsterdamse politiek. Aanwezig waren dhr. de Vries en mevr. Assanti van de PvdA, dhr. Poelgeest van Groen Links, dhr. Goring van de VVD, dhr. Weevers (PvdA wethouder van Wonen en Werken in Amsterdam Oud-West) dhr. Stadig (wethouder), dhr. De Penning (stafmedewerker Zoeklicht van de Stedelijke Woningdienst) en dhr. Hagendoorn (sektorhoofd Stedelijke Woningdienst). Het initiatief voor de bijeenkomst was afkomstig van dhr. Stadig. Het idee bestond dat de bijeenkomst het karakter zou krijgen van een aanval op de actiemethoden van het Autonoom Centrum maar naarmate de datum naderde bleek dit niet het geval. De bijeenkomst had dan ook meer het karakter van een discussie avond over Zoeklicht dan een ernstig gesprek van de autoriteiten van de stad met het Autonoom Centrum.
Tijdens het gesprek moest wethouder Stadig erkennen dat Zoeklicht uit nood was geboren door de schaarste op de woningmarkt en dat de operatie niets veranderd aan die schaarste. Verder gaf hij toelichting over de achtergrond van de operatie. Volgens hem was Zoeklicht bedoeld om de zwaksten op de schaarse woningmarkt te beschermen want zij zijn de eersten die de dupe zijn als de regels niet worden gehandhaafd. Volgens Hans Weevers worden niet zozeer de zwakkeren beschermd, maar vallen de klappen bij operatie Zoeklicht vooral onder de mensen die onderhuren. Van de aanwezige gemeenteraadsleden verdedigen Goring, Assanti en de Vries Zoeklicht. Goring vindt zelfs dat het uitzetten van illegalen extra woningen oplevert. De Vries vindt dat de laissez faire methode op de woningmarkt niet heeft gewerkt en dat Zoeklicht een logisch middel is. Assanti lijkt niet echt te begrijpen waar Zoeklicht over gaat en zegt dat er niet te weinig woningen zijn maar dat er te veel mensen zijn die op een niet-passende woning wonen. Opvallend is dat de aanwezige gemeenteraadsleden niet veel parate kennis bezitten over operatie Zoeklicht en gemakkelijk worden afgetroefd door de aanwezige ambtenaren. Van de ambtenaren van de Stedelijke Woningdienst is de Penning het meest aan het woord. Zoeklicht vindt zes keer per jaar plaats en de buurt waar de eerstvolgende operatie plaatsvindt wordt aangekondigd in het Stadsblad. Volgens hem zijn er nauwelijks klachten binnengekomen bij hen. In het licht van een uitspraak van woordvoerder Maten van de Stedelijke Woningdienst voor AT5 s dit niet vreemd. Maten zei in een uitzending dat mensen die klagen/actie voeren tegen Zoeklicht naar alle waarschijnlijkheid wel wat te verbergen hebben. De Penning vertelde na het gesprek nog dat de Stedelijke Woningdienst niet met een Zoeklicht kliklijn werkt. De dienst krijgt wel anonieme telefoontjes binnen. Volgens zijn eigen schatting zijn er bij 50% van deze telefoontjes racistische, egoïstische en andere niet frisse motieven in het spel.
Over de actie van het Autonoom Centrum was Maarten Poelgeest bijzonder fel. Hij vond dat de actie veel te ver ging. De Vries vond dat het Autonoom Centrum de verkeerde mensen verantwoordelijk hielden en Stadig vond dat mensen in hun persoonlijke levenssfeer werden aangetast.
Aan het eind van het gesprek zei wethouder Stadig dat Zoeklicht uitgebreid in de eerstkomende commissie vergadering zal worden behandeld. Dit is waarschijnlijk begin september. Het Autonoom Centrum zal daar worden uitgenodigd om haar bezwaren alsnog kenbaar te maken.

• Tussen de diverse deelnemers van Operatie Zoeklicht is een raamovereenkomst gesloten. De deelnemers, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Register Amsterdam, Sociale Dienst Amsterdam en de Stedelijke Woningdienst, hebben zich in de overeenkomst vastgelegd op zes projecten per jaar.  De raamovereenkomst is aangegaan voor een periode van twee jaar (1998 en 1999). Op dit moment (zomer van 1999) wordt nagegaan of verlenging van deze bijeenkomst wenselijk is (zie elders op de website).

• Discussie op het Wonen plein van De Digitale Stad: Op het Wonen plein van de DDS willen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Stedelijke Woningdienst in augustus en september een discussie houden over het zoeklicht-project.

• Op 2 juli 1999 verscheen de rapportage Zoeklicht in 1998 van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. Deels is deze rapportage gevuld met de resultaten over 1998 maar deels ook met nieuwe informatie over het Zoeklicht van de toekomst. Enkele opvallende opmerkingen zijn:

• Bestandsvergelijkingen worden grotendeels automatisch uitgevoerd, waardoor grotere bestanden sneller kunnen worden bewerkt.

• De partners van Zoeklicht zijn aan het onderzoeken in hoeverre hun samenwerking gebaat is bij het betrekken van de bestanden van nieuwe projectdeelnemers. In dit verband zijn genoemd de dienst Gemeentebelastingen (onroerend zaak belasting), het Energiebedrijf, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, de Informatiseringsbank en Regiopolitie Amsterdam/Amstelland. Voorstellen over uitbreiding van de lijst met deelnemers zullen voor de zomer ter besluitvorming worden voorgelegd aan de politiek verantwoordelijke(n).

Terug naar boven