Dromen! Durven!! Doen!!!

Het Autonoom Centrum (AC) is een samenwerkingsverband van mensen die
vanuit hun inspiratie en overtuiging een maatschappij die zij wenselijk
achten, vormgeven. Dit betekent ook aktief verzet tegen hetgeen die
wenselijke wereld blokkeert. Belangrijk voor het AC zijn begrippen als 'de
wereld is van iedereen', vrijheid en individuele ontplooiing, begrensd
door verantwoordelijkheid ten opzichte van de groep, zowel in het klein
(AC-kollektief) als in het groot (maatschappij). Veelvormigheid,
verschillen en konfrontaties ziet het AC als positief tegenover meer van
hetzelfde.

Het AC keert zich dus tegen de wereld van Mc Donalds, Monsanto, Nike, Coca
Cola en andere multinationals. Maar ook tegen de wereld van de - meest
heren - politici en topambtenaren. Het AC vindt dat de economie ten
dienste van de mensen moet staan en niet andersom. Het overheersende
economische kapitalistische model hanteert als norm economisch gewin voor
enkelen; rijken worden rijker, armen armer. De vrije markt is een farce.
Rijke landen beschermen hun (landbouw- )produkten door subsidies en
importmaatregelen waardoor deze produkten goedkoper zijn dan die van arme
landen. Zo verdwijnt zelfvoorziening in deze arme landen en nemen honger
en armoede daar toe. Steeds meer wordt binnen dit systeem gereduceerd tot
consumptie- artikel dat aan wetten van de zogenoemde 'vrije' markt moet
voldoen. Gevolgen zijn monopolisering, uitholling van de democratie,
uitsluiting, toenemende milieuvervuiling. Vrij binnen deze 'vrije' markt
betekent dat rijke landen hun (landbouw-)produkten door subsidies en
importmaatregelen beschermen, waardoor deze produkten goedkoper zijn dan
die van arme landen. Zo verdwijnt zelfvoorziening in deze arme en nemen
honger, afhankelijkheid en armoede daar toe.

Maar er is ook een andere wereld. Overal zijn kleinschalige
initiatieven die zich afkeren van de zakelijke calculerende wereld en die
een wereld bouwen, gebaseerd op solidariteit, ontplooiing voor iedereen,
creativiteit. Een wereld van krakers, milieu-aktivisten,
vrouwenorganisaties, kleinschalige biologische landbouwers, landloze
boeren, media-aktivisten, nieuwe kunstmakers en meer andersdenkenden. Het
is een groeiende groep die niet de bekende weg van politieke machtsvorming
via de partij bewandelt, maar die basisdemokratische netwerken bouwt die
aan kracht winnen.

Het Autonoom Centrum neemt als politieke aktiegroep deel aan die
andere wereld. Vanuit de rijke geschiedenis van mensen die droomden,
durfden en handelden om die wereld, gebaseerd op solidariteit, menselijke
maat en zorg voor de omgeving, dichterbij te brengen. Het AC wil
alternatieven niet voor zich houden maar die hard van de daken schreeuwen
en de konfrontatie aangaan.

Enkele aktiviteiten en thema's van het AC:

Globalisering van onderop: We zijn wereldburgers in een
geglobaliseerde wereld. Het AC verwerpt de wereld van multinationals en
machthebbers en juicht globalisering van onderop toe. Gelijke rechten,
overlevingsmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elke wereldbewoner.
Samen met tal van andere groepen die overal ter wereld aktief zijn, werkt
het AC aan die wereld van gelijke kansen en voert met Europese bondgenoten
gecoördineerde akties.

Migratie: Migratie neemt toe in deze geglobaliseerde wereld. Voor
migranten richting rijke westerse wereld 'zonder grenzen', zijn de
grenzen gesloten. De 'wij-zij' tweedeling is overal zichtbaar. Het AC
verzet zich grenzeloos tegen uitsluiting, opsluiting en deportatie van
vluchtelingen en papierloze mensen. Het AC voert aktie tegen charter- en
andere luchtvaartmaatschappijen en diensten die betrokken zijn bij
verwijderingen. Het AC werkt aan alternatieve visies over migratie en
vangt op kleine schaal gedumpte vluchtelingen op.

Uitsluiting: Eén van de belangrijkste mechanismen om de
belangenwereld van een kleine elite te beschermen tegen de wereld van
iedereen, is uitsluiting. Zo worden in NL papierloze mensen uitgesloten
van kollektieve voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Op
wereldschaal zien we uitsluiting van eerste levensbehoeften zoals water of
medicijnen. Het AC keert zich tegen uitsluitingsmechanismen en de daarmee
gepaard gaande registratie en controle.

Vrijplaatsen: Alleen waar niet de regels en normen van het
overheersende systeem gelden, kunnen alternatieven vorm krijgen. Deze
'vrije ruimten' in de samenleving, meestal lokaties waar groepen mensen
wonen of werken, moeten keer op keer bevochten worden. Het AC werkt samen
met 'De Vrije Ruimte', een aktiegroep die dit bewerkstelligt en de
ontwikkeling van steden kritisch volgt.

Internationale conflicten: Omdat het AC de wereld in haar samenhang
ziet beperkt zij zich niet tot lokale werkzaamheden, die wel onze
basis zijn. Zo opereerden we als onafhankelijk waarnemer in Oost
Timor (1999) en in Palestina (2002). We richtten samen met Oost
Timorezen een mensenrechtencentrum op in Oost Timor.

Aktie en vormgeving: Aktie in de breedste zin van het woord neemt een
belangrijke plaats in bij het AC. Dit kan zijn aktievoeren om kritiek te
uiten en druk uit te oefenen zowel als het opbouwen van alternatieven.
Hierbij vindt konfrontatie plaats met de tegenpartij, botsing met
overheid, bedrijven en heersende cultuur en worden wetten gebroken.
Aktievormen zijn demonstraties, bezettingen en andere effektieve
handelingen Maar ook beeldtaal, video, literatuur, muziek, graffiti en
reclame zijn middelen om onze standpunten te vertolken. Kritiek op en
alternatieven voor de samenleving spelen zich ook via cultuur en
vormgeving af. Het AC probeert dit in haar akties en campagnes door te
laten klinken en werkt vaak samen met kunstenaars, vormgevers en andere
kreatievelingen.

Politieke discussie, informatie en publicatie: Wat is de rol van
arbeid in onze samenleving, van sekse specifieke verschillen, van de
staat, het superioriteitsdenken van de blanke: dit zijn alle voornamelijk
steunpilaren van de bestaande machtsverhoudingen. Om meer grip te krijgen
op ons onafhankelijk denken en handelen zijn discussie en analyse nodig.
We organiseren discussies waarvan we in artikelen in alternatieve en
reguliere media een weerslag geven. Het AC heeft een uitgebreide website
en verspreid info via diverse mailinglijsten. Het blijft belangrijk
papieren publicaties uit te brengen, zoals deze folder, brochures,
muurkranten, posters, soms een boek.